Działalność ZPO w Żołyni

Zakład pielęgnacyjno opiekuńczy w ŻołyniOpieka długoterminowa stacjonarna

Zakład pielęgnacyjno – opiekuńczy okresowo obejmuje całodobową opieką, pielęgnacją oraz kontynuacją leczenia osoby przewlekle chore i osoby, które przebyły leczenie szpitalne i mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego i nie wymagają już dalszej hospitalizacji w oddziale szpitalnym.

Opieka długoterminowa domowa

Zakład udziela świadczeń zdrowotnych również w zakresie opieki długoterminowej domowej. Opieka ta polega na opiece nad obłożnie i przewlekle chorym przebywającym w domu. Pacjenci objęci taką opieką nie wymagają leczenia w warunkach stacjonarnych. Jednak ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej opieki pielęgniarskiej. Opieka ta powinna być realizowana przy współpracy z lekarzem POZ.

Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej mogą być zakwalifikowani pacjenci, którzy w ocenie opartej na skali Barthel otrzymali 40 punktów lub mniej, którzy nie zostali objęci opieką przez hospicjum domowe lub inny stacjonarny zakład opiekuńczy udzielający świadczeń. Świadczenia udzielane są na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, do którego dołącza się kartę oceny pacjenta do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową.

Opieka hospicyjna

Opieka hospicyjna to wszechstronna, całościowa opieka i leczenie objawowe osób chorujących na nieuleczalne, nie poddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące, ograniczające życie choroby. Opieka ta jest ukierunkowana na poprawę jakości życia, ma na celu zapobieganie bólowi i innym objawom somatycznym oraz ich uśmierzanie, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych.

Świadczenia gwarantowane (medyczne) przysługują osobom chorującym na nieuleczalne, postępujące, ograniczające życie choroby nowotworowe i nienowotworowe.

Hospicjum domowe

Świadczenia hospicjum domowego polegają na objęciu chorego opieką w domu przez zespół hospicyjny (pielęgniarka, lekarz, rehabilitant-wg potrzeb).

Chorzy i ich rodziny mogą skorzystać z pomocy psychologicznej, duszpasterskiej, mogą także korzystać z bezpłatnej wypożyczalni sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego.

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Cennik

Nazwa wypożyczanego sprzętu Opłata za tydzień Opłata za miesiąc Kaucja
Łóżko rehabilitacyjne 50 zł 300 zł
Wózek inwalidzki 30 zł
Wózek sedesowy i toaletowy 25 zł
Balkonik 15 zł
Kule inwalidzkie 10 zł
Inhalator, ssak 10 zł
Podnośnik wannowy 100 zł 300 zł
Laski 5 zł
Koncentrator tlenu  15 zł

REGULAMIN

§1

Stowarzyszenie na rzecz Chorych i Potrzebujących im Matki Teresy z Kalkuty z siedzibą w Żołyni (zwane dalej Wypożyczającym) jest dysponentem sprzętu rehabilitacyjnego w postaci:

  • łóżek rehabilitacyjnych
  • wózków inwalidzkich
  • wózków sedesowych i toaletowych
  • balkoników
  • kul inwalidzkich
  • inhalatorów, ssaków
  • podnośników wannowych
  • lasek
  • koncentratorów tlenu

§2

Sprzęt wymieniony w § 1 przeznaczony jest dla osób potrzebujących w celu jego czasowego użycia. W przypadku stwierdzenia, że sprzęt nie jest używany, lub używany nie przez osobę potrzebującą lub też, że jest niszczony, Wypożyczający może zażądać natychmiastowego jego zwrotu.

§3

Fakt wypożyczenia jest udokumentowany na karcie sprzętu. Wypożyczający ustala czas wypożyczenia sprzętu. Istnieje możliwość wydłużenia terminu wypożyczenia po telefonicznym zgłoszeniu i uzyskaniu zgody na wydłużenie korzystania ze sprzętu.

§4

Korzystający wskazuje adres pod którym będzie znajdował się sprzęt. Z chwilą wydania sprzętu, na korzystającego przechodzi niebezpieczeństwo i ryzyko przypadkowego jego zniszczenia lub uszkodzenia.

§5

Wypożyczający oświadcza, że sprzęt jest w dobrym stanie technicznym i nadaje się do bezpiecznego korzystania. Korzystający nie może udostępniać sprzętu osobom trzecim, ani nie może dokonywać w nim jakichkolwiek przeróbek lub modyfikacji.

§6

Wypożyczający ustanawia opłaty za korzystanie ze sprzętu oraz opłaty na wypadek zniszczenia lub utraty sprzętu. Szczegółowy wykaz opłat zawiera załącznik do regulaminu.

§7

Wszelkie opłaty pobierane w ramach korzystania i udostępniania sprzętu będą w całości przeznaczane na działalność statutową Stowarzyszenia.

§8

Pokwitowanie odbioru sprzętu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.